پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

صفحه اصلی

خطوط انتقال فاضلاب و پسآب

دستگاه تصفیه اب صنعتی

دستگاه تصفیه آب فوق خالص

 مخازن F.R.P

مقالات مفید درباره ما ارتباط با ما
 
پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

خطوط انتقال فاضلاب و پساب   :  

تصفیه فاضلاب

پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی |  احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

طراحی و برنامه ریزی و سرمایه گذاری در صنعت آب و فاضلاب و مخصوصا پروژه های شبکه و خطوط انتقال اب و فاضلاب و پسماندها بمانند سایر زمینه های کاری ما جز فعالیت های ما بوده و سعی کرده ایم در این مهم از بهترین کارشناسان در حوزه های طراحی و اجرای خطوط آب و فاضلاب استفاده نماییم.

با بیش از یک دهه در صنعت آب و فاضلاب
خدمات ما در این حوزه عبارتند از :

جایگزینی خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندهای قدیمی و فرسوده با سیستم جدید

1
تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب و پسماندها و تصفیه فاضلاب 2
شبکه جمع آوری فاضلاب و پسماندها بمنظور تصفیه و تفکیک پذیری در مراکز تصفیه پسآب 3
اجرای شبکه های جمع آوری آب های سطحی  و تصفیه فاضلاب 4
جمع آوری پساب و فاضلاب صنایع کوچک و بزرگ بمنظور تصفیه و استفاد مجدد در خطوط تولید بمنظور صرفه جویی 5
تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیت های آب و فاضلاب شهری 6
اجرای طرحها و انجام مطالعات مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب، شبکه های آبرسانی، احداث مخازن ، خطوط انتقال و ایستگاههای پمپاژ، ساختمانهای اداری و انبارها 7

انجام برنامه زمان بندی بررسی نحوه پیشرفت پروژه ها

8
رعایت استانداردهای فنی و زیست محیطی در اجرای طرحها 9
استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استانداردهای فنی 10
طراحی و انجام مطالعات ، نقشه های مربوط به تصفیه خانه ها و تاسیسات آب و فاضلاب  و تصفیه فاضلاب 11
ایجاد و توسعه شبکه های توزیع آب شهری ، احداث مخازن سیلابی و ذخیره آب عملیات اجرائی ایستگاههای پمپاژ آب ، تصفیه خانه های آب و تاسیسات جانبی 12
تهیه و تنظیم استانداردهای متداول در زمینه طرحهای فاضلاب، ارزیابی فنی و تخصصی و تصفیه فاضلاب 13
برنامه ریزی و اجرای  شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب، خطوط انتقال، ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه ها و تاسیسات جنبی 14

خطول انتقال فاضلاب شهری :
از سیستم انتقال و تصفیه فاضلاب جهت جمع آوری پسماندها در واحد های تولید کوچک یا بزرگ، مجتمع های مسکونی و در نهایت در ابعاد بزرگتر شهری جهت انتقال به تصفیه خانه ها یا جداکننده ها استفاده میکنند.
در بعضی از شهرهای فاقد لوله کشی و انتقال
و تصفیه فاضلاب از سیستم قدیمی چاه فاضلاب استفاده میکنند که در نوع خود باعث جذب پسماندها و فاضلاب به لایه های زیرین خاک شده و علاوه بر آلوده کردن منابع آب زیرزمینی باعث فرسودگی خاک نیز میشود .
در سیستم های جدید انتقال آب و فاضلاب و پسماند ها برای جلوگیری از ایجاد زنگ زدگی و خوردگی لوله ها که باعث نفوذ آلودگی ها در خاک میشوند از لوله های پلی اتیلن استفاده میکنند .

روش کار به این صورت است که فاضلاب و پساب یا پسماندهای صنعتی یا شهری را از مبداء بمنظور تصفیه و یا تفکیک بصورت ثقلی و به روش علمی و صحیح به تصفیه خانه ها هدایت میکنند.

پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی   پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی   پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

علاوه بر روش فوق :

روش های دیگر کنترل و هدایت فاضلاب و پسآب و پسماندها انتقال و تصفیه فاضلاب:
1
- روش سپتيک تانک ثقلي( Septic Tank Effluent Gravity STEG) 
2 - روش سپتيک تانک با پمپ ( Septik Tank Effluent Pump ) 
3-
Pressure Sever With Grinder Pump

* برای توضیح درباره روش اول در همین وب سایت در منوی " دستگاه چربی گیر " از استپتیک تانک بدون پمپ میتوانید استفاده نمایید. توضحیات کمل در 2 صفحه مجزا در مورد جمع آوری فاضلاب و پسآب و چربی و روغن آورده شده .

2) در روش اسپتیک تانک با پمپ دقیقا بمانند همان روش اول ( یعنی اسپتیک تانک بدون پمپ ) بوده که در این روش از پمپ برای هدایت پسآب و پسماندها استفاده میکنند. شبکه جمع آوری فاضلاب و پساب و پسماندها در این روش تحت فشار عمل کرده و اسپتیک تانک دارای صافی و پمپ میباشد .

پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

* از این روش برای مناطقی که درای شیب طبیعی یا پستی و بلندی و یا مناطق کوهستانی هستند استفاده میشود .


در این روش بعلت اینکه نیازی به لوله گذاری در عمق زمین نیست و اینکار در سطح و با عمق کم انجام میشود بعلت استفاده از پمپ نیازی به شیب دهی نیست، یکی ازمشکلات این سیستم هنگام بارندگی و یا ارتقاع آب و زمین های سنگی است که ممکن است عملیات ساخت و لوله کشی فاضلاب و پسآب و پسماندها با سختی انجام پذیرد.تصویر زیر نمای کامل اسپتیک تان با پمپ :

پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

روش سوم :
3- Pressure Sever With Grinder Pump
این روش همانند روش دوم انتقال فاضلاب و پسآب بوده و تنها فرق آن استفاد از پمپ های قوی تر بمنظور خرد کردن اجسام و انتقال به شبکه فاضلاب و پسآب می باشد
همچنین در این سیستم از اسپتیک تانک یا همان پیش تصفیه استفاده نمیشود و یکی از معایب این طرح ورود چربی به سیستم اصلی فاضلاب و پسآب انتقال و تصفیه فاضلاب است.

     بخش اول  /   بخش دوم   /  سوم
 

پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  
پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

برای انتخاب یک دستگاه تصفیه اب صنعتی به چه نکاتی باید توجه کرد و شرکت سازنده به چه اطلاعاتی از طرف شما نیاز دارد ؟

کلیک کنید
 
بکارگیری UV در تصفیه اب صنعتی  
مخازن FRP چگونه عمل میکنند ؟  
آب نیمه سنگین  
تولید آب فوق خالص  
تولید آب مقطر  
خطوط انتقال پسآب و فاضلاب  
مقالات مفید و دانستنی ها  
انواع مخازن پلی اتیلن تک و چندلایه  
بویلرها و کولینگ تاورها  
انواع تهویه و هواکش صنعتی  
پیش تصفیه ها چگونه عمل میکنند  
دستگاه تصفیه اب صنعتی RO  
الکترودیونایزر چیست ؟  
فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها  
دستگاه تصفیه اب خانگی  
سختی گیر شن و ماسه ، نرم کننده  
سختی گیر کربنی  
سختی گیر الکترومغناطیس  
تصفیه اب دریایی و آب شور به شیرین  
دستگاه پرکن بطری اب معدنی  
تولید اب معدنی و پرکن بطری اب  
 دستگاه چربی گیر  
تصفیه اب استخرهای شنا  
تصفیه اب استخرهای پرورش آبزیان  
تصفیه اب کشاورزی و نباتات  
تصفیه اب مرغداری ها و مزایا  
تصفیه اب گاوداری ها و مزایا  
تصفیه پکیچ ازن ژنراتور و ازن دهی  
 تصفیه پسآب های صنعتی  

 
 
 تصفیه اب به روش میکروب زدایی 1
 تصفیه آب به روش فیلتراسیون 2
 تصفیه پسآب های صنعتی 3
 تصفیه پکیچ ازن ژنراتور 4
  تصفیه آب برای بویلرها یا دیگ بخار 5
 دستگاه تصفیه آب کشاورزی 6
 دستگاه تصفیه آب استخرهای شنا 7
 دستگاه تصفیه آب پرورش آبزیان 8
 دستگاه چربی گیر 9
 دستگاه تصفیه آب دریایی 10
 دستگاه تصفیه آب معدنی و بطری 11
 دستگاه تصفیه اب خانگی 12
 دستگاه تولید آب مقطر 13
 دستگاه تولید آب فوق خالص 14
 دستگاه تصفیه آب صنایع و کارخانجات 15
 تصفیه آب به روش اسمزمعکوس 16
 انواع فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها 17
 انواع پیش تصفیه ها 18
 تصفیه آب به روش الکترودیونایزر 19
 دستگاه تصفیه اب صنعتی سیار 20
 سیستم کلر زنی 21
 انواع مخازن پلی اتیلن 22
 برج خنک کننده کولینگ تاور 23
 فیلترهای شنی و ماسه ای و سیلیس 24
 پیام مدیر عامل:
پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  


برای تصفیه آب ورودی به ساختمان از این سیستم میتوان استفاده نمود
پساب های روستایی | پساب روستایی | تصفیه فاضلاب | احداث ایستگاه های روستایی | خطوط فاضلاب | پروژه خطوط فاضلاب | تصفیه فاضلاب | پساب ها | تانک اسپتیک | فاضلاب سطحی | احداث شبکه انتقال فاضلاب | پساب صنعتی  

دستگاه تصفیه اب صنعتی، اب شیرین کن، تصفیه اب با روش UV، دستگاه تصفیه اب و تولید اب فوق خالص و مقطر گیری، آزمایشگاهی، دستگاه تصفیه اب خانگی RO

 

پیش تصفیه ها / سیلیس / دستگاه تصفیه اب خانگی / دستگاه تصفیه اب صنعتی / اب شیرین کن / سیستم سختی گیر مغناطیسی / اسپتیک تانک و چربی گیر / دستگاه ازن ژنراتور / ضد عفونی آب 
 

تمام حقوق این وب سایت و همچنین محتوای مطالب و عکس ها برای شرکت انرژی پویآب پارس با شماره ثبت 277709 محفوظ است
این وب سایت در سامانه رسمی سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و هرگونه کپی برداری از طریق دادگاه جرایم اینترنتی و مراجع ذیربط  قابل پیگرد می باشد