تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |

صفحه اصلی

خطوط انتقال فاضلاب و پسآب

دستگاه تصفیه اب صنعتی

دستگاه تصفیه آب فوق خالص

 مخازن F.R.P

مقالات مفید درباره ما ارتباط با ما
 
تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |

تصفیه پساب های صنعتی :  

تصفیه پسآب صنعتی

به روش MBBR لجن فعال رشد چسبیده معلق

تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها | فاضلاب صنعتی | اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی | تصفیه پساب صنعتی پیشرفته  | تصفیه فاضلاب صنعتی | تعریف پساب | پسآب چیست | انواع فاضلاب ها | فاضلاب کشاورزی

 مقدمه :
آب مهمترین مایع حیاتی است که تمام صنایع ناگزیر از مصرف آن می باشند. با پیشرفت روز افزون صنایع و مصرف آب و تولید پساب های صنعتی استانداردهای زیست محیطی قوانین و شرایط خاصی برای دفع این پساب ها و بازگشت به چرخه تولید و مصرف در نظر میگیرند.
برای عدم تخریب محیط زیست باید راهکارهایی را در نظر بگیریم که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم .

تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |

تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |

مشخصات پسآب های صنعتی در 3 بخش خلاصه میشود :
- ویژگی های شیمیایی :
مانند کربوهیدراتها، پروتئین ها، فلزات سنگی، " تصفیه پساب های صنعتی " مواد آلی ، روغن ها، گوگرد، فسفر، فلزات سنگین، گازها و قلیایی ها مانند اکسیژن، گوگرد متان، هیدروژن، کلریدها

- ویژگی های فیزیکی :
دما و مواد جامد، بو و رنگ و مقدار کدورت

- ویژگی های بیولوژی :
عوامل بیماریزا، تعداد باکتریها، انگلها و کلی فرما ها

مراحل تصفیه پساب های صنعتی
" تصفیه پساب های صنعتی " به شرح زیر خلاصه میشود :
1- اولین مرحله آشغال گیری :
در این روش ذرات دانه درشت درون فاضلاب جداسازی میشوند تا مشکلی برای تاسیات واحد تصفیه فاضلاب و گرفتگی لوله پیش نیاید، هر واحد آشغالگیر با توجه به نوع
" تصفیه پساب های صنعتی " مصرف و دبی خروجی و ورودی خاصی طراحی و تولید میشود .
2- دومین مرحله هوا دهی می باشد :
برای جلوگیری از لجن زیاد از این روش استفاده میشود،
" تصفیه پساب های صنعتی " که اصطاحا به آن سیستم لجن فعال گفته میشود .
3- سومین مرحله گندزدایی :
برای کنترل میکروارگانیسم ها که موادی خطرناک بشمار میروند از سیستم گندزدایی استفاده میشود، اگر این مرحله انجام نشود مجددا میکرواگانیسم ها وارد طبیعت شده و ایجاد بیماری میکنند.
توجه : در بعضی از صنایع بدون داشتن سیستم دقیق برای کنترل و تصفیه پسآب اجازه ساخت و بهره برداری داده نمیشود

موارد کاربرد سیستم تصفیه پساب صنعتی :
" تصفیه پساب های صنعتی "
- فاضلاب های روغنی
- خون و پروتئین
- فاضلاب صنایع شیر و لبنیات
- فاضلاب پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی
- فاضلاب صنایع فلزکاری و ریخته گری
- کارخانه های تولید مواد شیمیایی و حلال ها
- فاضلاب
" تصفیه پساب های صنعتی " صنایع تولید نشاسته

اهداف مهم استفاده از سیستم تصفیه پسآب :
1- تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم
2- پاک نگهداری محیط زیست
3- بازیافت فاضلاب و استفاده
" تصفیه پساب های صنعتی " در چرخه تولید
4- تولید کردن کود طبیعی با استفاده از پسآب ها
5- استفاده از پساب ها در تولید انرژی

روش های فنی
" تصفیه پساب های صنعتی " تصفیه پساب های صنعتی به شرح زیر می باشد :
1 -
روش MBBR ـ (Moving Bed Biofilm Reactors)  لجن فعال رشد چسبیده معلق
در این سیستم " پکینگ ها"  در روی پساب شناور هستند
(تصویر زیر)

تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |
 

تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |
 (Moving Bed Biofilm Reactors)

تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش  MBBRبرای تفکیک " تصفیه پساب های صنعتی " مواد آلی ناپایدار و تصفیه فاضلاب از روش تصفیه بیولوژیکی MBBR یا لجن فعال رشد چسبیده معلق استفاده میشود. در این سیستم حدودا 50% از فضای مخزن یا مخازن را با پکینگهای معلق و تزریق اکسیژن برای رشد میکروارگانیزم ها مواد آلی ناپایدار توسط میکروارگانیزم ها مصرف میشود .
برای بالابردن راندمان تصفیه فاضلاب از پکینگ ها استفاده میکنند و بخاطر سطح ویژه بالاییکه دارد منجر به پایین آمدن حجم مخازن هوادهی میگردد.بهترین روش
" تصفیه پساب های صنعتی " برای تصفیه پساب های صنعتی استفاده از روش MBBR است ، هوادهی در پیکج تصفیه فاضلاب به روش MBBR از طریق دیفیوزرها یا پخش کننده های که در کف وجود دارند انجام میشود و هزینه نگهداری آن  در مقایسه با روش های دیگر و مخصوصا هوادهی سطحی بسیار پایین ست .

در این روش هوادهی از کف انجام میشود ولی در سایر روش های دیگر در سطح انجام میشود

کاربرد پیکج تصفیه فاضلاب به روش
MBBR:
- کمپ های کارگری و کارگاه های موقت
- رستوران ها و مراکز تهیه خوراک پرسنل
- پادگان ها
- هتل ها و مراکز اقامتی
- ساختمان های
" تصفیه پساب های صنعتی " مسکونی، اداری و تجاری
- ویلاهای مسکونی و مجتمع های بزرگ
- کارخانجات کوچک و بزرگ و کارگاه ها
- مجتمع های تفریحی

 خصوصیات سیستم تصفیه فاضلاب یا پساب به روش MBBR توسط شرکت زلال چشمه سان :
1- بعلت استاندارد بودن " تصفیه پساب های صنعتی " دستگاه های ساخت ما لجن کمتری تولید میکند
2- پساب خروجی از لحاظ کیفیتی در حد مطلوب و بهتری نسبت به سایر رقبا دارد
3- کم حجم بودن و اختصاص فضای کمتری برای راه اندازی
4- کم بودن حجم مخزن یا مخازن هوادهی با راندمان بالا  
5- دارای یکسال گارانتی و 15 سال خدمات پس از فروش طی قرارداد کتبی

مشخصات فنی سیستم تصفیه فاضلاب MBBR ساخته شده توسط شرکت زلال چشمه سان :
 - آشغالگیر، مخزن متعادلسازی، مخزن هوادهی، مخزن ته نشینی، مخزن کلرزنی و هاضم لجن
 -
شاسی کشی کربن استیل پوشیده شده با رنگ اپوکسی
 -
آشغالگیر ریز میله ای از جنس استنلیس استیل
 -
پمپ مستغرق فاضلاب" تصفیه پساب های صنعتی "
 -
بلوئر هوادهی در ظرفیت های مختلف با توجه به دبی فاضلاب
 -
هوادهی عمقی با کمک دیفیوزرهای حباب ریز (Fine Bubble)
 -
مخرن پلی اتیلنی، میکسر و پمپ تزریق جهت کلرزنی
 -
استفاده از مدیای مرغوب جهت افزایش رشد میکروارگانیسم ها
 -
تابلو برق " تصفیه پساب های صنعتی " تمام اتوماتیک (PLC)
 

تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |
تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |تصفیه پساب های صنعتی

تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |

برای انتخاب یک دستگاه تصفیه اب صنعتی به چه نکاتی باید توجه کرد و شرکت سازنده به چه اطلاعاتی از طرف شما نیاز دارد ؟

کلیک کنید
 
بکارگیری UV در تصفیه اب صنعتی  
مخازن FRP چگونه عمل میکنند ؟  
آب نیمه سنگین  
تولید آب فوق خالص  
تولید آب مقطر  
خطوط انتقال پسآب و فاضلاب  
مقالات مفید و دانستنی ها  
انواع مخازن پلی اتیلن تک و چندلایه  
بویلرها و کولینگ تاورها  
انواع تهویه و هواکش صنعتی  
پیش تصفیه ها چگونه عمل میکنند  
دستگاه تصفیه اب صنعتی RO  
الکترودیونایزر چیست ؟  
فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها  
دستگاه تصفیه اب خانگی RO  
سختی گیر شن و ماسه ، نرم کننده  
سختی گیر کربنی  
سختی گیر الکترومغناطیس  
تصفیه اب دریایی و آب شور به شیرین  
تولید اب معدنی و پرکن بطری اب  
دستگاه تولید پرکن بطری اب معدنی  
 دستگاه چربی گیر  
تصفیه اب استخرهای شنا  
تصفیه اب استخرهای پرورش آبزیان  
تصفیه اب کشاورزی و نباتات  
تصفیه اب مرغداری ها و مزایا  
تصفیه اب گاوداری ها و مزایا  
تصفیه پکیچ ازن ژنراتور و ازن دهی  
تصفیه پسآب های صنعتی  

 
 
 تصفیه اب به روش میکروب زدایی 1
 تصفیه آب به روش فیلتراسیون 2
 تصفیه پسآب های صنعتی 3
 تصفیه پکیچ ازن ژنراتور 4
 تصفیه آب برای بویلرها یا دیگ بخار 5
 دستگاه تصفیه آب کشاورزی 6
 دستگاه تصفیه آب استخرهای شنا 7
 دستگاه تصفیه آب پرورش آبزیان 8
 دستگاه چربی گیر 9
 دستگاه تصفیه آب دریایی 10
 دستگاه تصفیه آب معدنی و بطری 11
 دستگاه تصفیه اب خانگی RO 12
 دستگاه تولید آب مقطر 13
 دستگاه تولید آب فوق خالص 14
 دستگاه تصفیه آب صنایع و کارخانجات 15
 تصفیه آب به روش اسمزمعکوس 16
 انواع فیلترهای دیسکی و کاربرد آنها 17
 انواع پیش تصفیه ها 18
 تصفیه آب به روش الکترودیونایزر 19
 دستگاه تصفیه اب صنعتی سیار 20
 سیستم کلر زنی 21
 انواع مخازن پلی اتیلن 22
 برج خنک کننده کولینگ تاور 23
 فیلترهای شنی و ماسه ای و سیلیس 24
 پیام مدیر عامل:
تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |


برای تصفیه آب ورودی به ساختمان از این سیستم میتوان استفاده نمود
تصفیه پسآب |تصفیه پساب های صنعتی | روش لجن فعال MBBR | عوامل بیماریزا باکتری انگل قارچ | هوا دهی | اسپتیک تانک | سیستم جمع آوری فاضلاب | گندزدایی | پکینگ ها |

دستگاه تصفیه اب صنعتی، اب شیرین کن، تصفیه اب با روش UV، دستگاه تصفیه اب و تولید اب فوق خالص و مقطر گیری، آزمایشگاهی

لینک های مرتبط با این بحث :

     - پکیج چربی گیر DAF
     -
پکیج تصفیه فاضلاب AGAR
     -
پکیج تصفیه فاضلاب IFAS
     - تصفیه پیشرفته BNR
     - سیستم تصفیه بیهوازی ABR
     - بازیافت پساب های صنعتی
    

 

 

پیش تصفیه ها / سیلیس / دستگاه تصفیه اب خانگی / دستگاه تصفیه اب صنعتی / اب شیرین کن / سیستم سختی گیر مغناطیسی / اسپتیک تانک و چربی گیر / دستگاه ازن ژنراتور / ضد عفونی آب 
 

تمام حقوق این وب سایت و همچنین محتوای مطالب و عکس ها برای شرکت انرژی پویآب پارس با شماره ثبت 277709 محفوظ است
این وب سایت در سامانه رسمی سایت ساماندهی پایگاه های اینترنتی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده و هرگونه کپی برداری از طریق دادگاه جرایم اینترنتی و مراجع ذیربط  قابل پیگرد می باشد